ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถาราช
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3089
อีเมล : sudarat.td@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ