ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3126
อีเมล : phiangphak@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ

รางวัลที่ได้รับ

  • ปี 2558 : นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มอบโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์