ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนพ สุขภารังษี
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3089
อีเมล : woranop@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ