โครงการปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 2-10 พ.ค. 2567

ประมวลภาพการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

- ในช่วงเช้านักเรียนเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 

- ช่วงบ่ายเข้าอบรมการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน เครื่องพิมพ์สามมิติ ณ ห้อง Fabrication Lab

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 

- ในช่วงเช้านักเรียนเข้าอบรมการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา

- ช่วงบ่าย นักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567

- ในช่วงเช้านักเรียนเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 

- ช่วงบ่ายกิจกรรมพบที่ปรึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2567

- ในช่วงเช้า นักเรียนทำแลปปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น

- ช่วงบ่ายนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทำสิ่งประดิษฐ์โดยใช้เครื่องมือช่างต่างๆ ในห้อง Fabrication Lab

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2567

- นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ และเรียนรู้พื้นฐานการประกอบกล้องโทรทรรศน์ ทางโครงการ ขอขอบคุณ อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม และเด็กๆ จากชมรมดาราศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอย่างสูง ที่มาให้ความรู้กับเด็กๆ โครงการ วมว.

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567

- นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานทางด้านเคมี และเรียนรู้ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางเคมี

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567

- วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยา และเรียนรู้ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL)

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567

- ในช่วงเช้า วันนี้นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชันและหุ่นยนต์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 เป็นหนึ่งในศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs)

- ช่วงบ่ายนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ ป่าชายเลน แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นบริเวณของผืนป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติผืนสุดท้ายของชลบุรี  และได้เข้าเยี่ยมชมศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี เพื่อสักการะ ทำบุญ เสริมมงคลให้ชีวิต และเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นบางแสน รวมถึงทางโครงการ วมว. ได้นำนักเรียนเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลแสนสุขมาแนะนำ พร้อมให้เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อย ในการรักษาความสะอาด เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

- ในช่วงเช้านักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า แหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย กำเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในภูมิประเทศที่ต่างกัน กลุ่มสังคมของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณที่มีลักษณะเฉพาะเรียกว่า ชีวนิเวศ(Biome) ตลอดจนอิทธิพลของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมนั้น นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเขตภูมินิเวศ(Ecoregion)

-ช่วงบ่ายปิดท้ายโครงการด้วยการไปขอพรและสักการะหลวงพ่อโสธร เพื่อความสิริมงคล ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCiUSBUU&set=a.903627081563383&__cft__[0]=AZWlIiOYKwaT6o3FQXiq267v-ZSWS4B6PHDfCoxxvSiNGstlEQD3kDY14J5gm930XasMY0xNdLTGGC7mon3A2Qbw3fIx7fd_vELwlSdpHin7vfhC4gOQkwvLvwJ-kcD24OKarJOhKv3j_Wa2UYaicYP4JOt9--LJ-y1wDHUOdcy6XhLf_YOHulTeP0sX9nzBls9tnCidQfI8SjCRGEMnj6Ck&__tn__=-R

โครงการปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 2-10 พ.ค. 2567