เรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับหัวข้อ “Physiological Response to Exercise”

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับหัวข้อ “Physiological Response to Exercise” ณ ห้อง FSS301 ห้องออกกำลังกาย ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 2 ท่านคือ ผศ.ดร.กวีญา สินธารา และ ผศ.ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์

สนุกสนานและได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน 

 

เรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับหัวข้อ “Physiological Response to Exercise”