โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมนักเรียนคุณภาพสู่รั้วมหาวิทยาลัย

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา

จัดโครงการเตรียมนักเรียนคุณภาพสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

---------------------------

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการเตรียมนักเรียนคุณภาพสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม SD-117 ชั้น ๑ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนคุณภาพเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย และยังสร้างความผูกพันต่อโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนเป็นการกระชับสายใยเพื่อเชื่อมโยงความผูกพันของนักเรียนและบุคลากรโครงการ วมว.

ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการบริหารโครงการ วมว. ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมนักเรียนคุณภาพสู่รั้วมหาวิทยาลัย