รายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:22 น.

รายละเอียดโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(โครงการช้างเผือก) TCAS รอบที่ 1
ปีการศึกษา 2567
**************************************

 1. ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการของโรงเรียน
  1. คณะวิทยาศาสตร์ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
  2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานตอบรับเข้าร่วมโครงการ ตามแบบฟอร์มภายในเวลาที่ คณะวิทยาศาสตร์กำหนด
  3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาจัดสรรจำนวนทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด และแจ้งให้โรงเรียนทราบ
  4. คณะวิทยาศาสตร์แจ้งผลการจัดสรรจำนวนทุนเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนต่อไป
 2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครโครงการ ดังนี้
  1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต และมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  4. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต และมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีวินัย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  6. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  7. เป็นผู้ยินดีเข้าอบรมในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือกที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จัดขึ้น
  8. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี ในกรณีเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  9. มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในสาขาวิชา (เลือกได้ 6 อันดับ จาก 12 สาขาวิชา) ดังนี้
   1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   2. สาขาวิชาเคมี
   3. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   4. สาขาวิชาชีวเคมี
   5. สาขาวิชาชีววิทยา
   6. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   7. สาขาวิชาฟิสิกส์
   8. สาขาวิชาวาริชศาสตร์
   9. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
   10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
   11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   12. สาขาวิชาสถิติ
 3. เกณฑ์การพิจารณาสาขาวิชา
  การพิจารณาต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
  • ผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ร้อยละ 10
  • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต ร้อยละ 20
  • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต ร้อยละ 20
  • ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 10
  • ผลการประเมินเจตคติในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือก ร้อยละ 40
 4. ขั้นตอนการคัดเลือก
  1. ผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ไม่เกินจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
  2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยกรอกข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียน พร้อมเลือกสาขาวิชา 6 อันดับ เรียงลำดับจากความสนใจเข้าศึกษาจากมากไปน้อยของนักเรียนแต่ละคน ในระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 20 กันยายน พ.ศ. 2566 และอัพโหลดใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ปพ.1)
  3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานพิมพ์ใบสมัครจากระบบ เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม พร้อมให้นักเรียนนำส่งเอกสาร ได้แก่
   • ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ปพ.1) (ฉบับจริง)
   • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) นำส่งในวันที่นักเรียนเข้าค่ายที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  4. นักเรียนเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือก ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 (กำหนดการจะแจ้งในภายหลัง) และมีค่าลงทะเบียนเข้าค่ายรวมค่าอาหารกลางวัน จำนวน 500 บาท
  5. คณะวิทยาศาสตร์ประกาศผลผู้ผ่านการเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และการเลือกสาขาวิชา ภายในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566
  6. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าทำการสมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ในโครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2567
 5. การรับทุนการศึกษา “ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน”
  นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ในโครงการนี้ จะได้รับสิทธิหลังจากนิสิตลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนนั้นสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
  1. รับทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” ภาคเรียนละ 5,000 บาท ในปีการศึกษาแรก
  2. รับทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” ภาคเรียนละ 5,000 บาท ในปีการศึกษาที่ 2 นิสิตต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม ในภาคเรียนที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 2.50
  3. รับทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” ภาคเรียนละ 5,000 บาท ในปีการศึกษาที่ 3 และ 4 นิสิตต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม ในภาคเรียนที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 2.75
  4. รับทุนสนับสนุนการศึกษาอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคุณสมบัติของผู้รับทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง