ปฏิทินดำเนินงาน ปีการศึกษา 2567

กิจกรรม วันเวลาดำเนินการ
โรงเรียนตอบรับเข้าร่วมโครงการ วันที่ 12 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เปิดระบบรับลงทะเบียนและเสนอรายชื่อนักเรียน วันที่ 6 - 20 กันยายน พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายช้างเผือก วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
เข้าร่วมโครงการค่ายช้างเผือก
ดูกำหนดการ
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ยื่นขอรับทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน
ภายในโครงการ
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:35 - 17:30 น.
ยืนยันการเลือกสาขาวิชา
ภายในโครงการ
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:35 - 17:30 น.
ประกาศผลผู้ผ่านการเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และการเลือกสาขาวิชา วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:00 น.
รับสมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่าน TCAS1
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
สละสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (TCAS1) วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย 1 วัน และคณะ 1 วัน กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 26 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567
เปิดภาคเรียน
เปิดภาคเรียนที่ 1/2567
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ปฐมนิเทศนิสิตทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:00 น.
ยื่นเอกสารรายงานตัว วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:00 น. ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12:00 น.