วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการข้อมูล มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเลือกใช้ข้อมูล จัดการกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาด และสังเคราะห์เป็นนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ให้กับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม  โดยคำนึงถึงจริยธรรมทางวิชาชีพ   อันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
 • รูปแบบ
  •  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร  
  • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
   • ปริญญาตรีทางวิชาการ
 • ภาษาที่ใช้  
  • หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา 
  • รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน) 
  • เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
  • เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น ในรูปแบบ CWIE   
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 
 2. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 
 3. นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Analyst) 
 4. นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer) 
 5. ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) 
 6. นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer)
 7. นักวิจัย (Researcher)
 8. ผู้ประกอบการรับให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Consultant)
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล)