วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

"ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ"

ข้อมูลทั่วไป

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้การมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแปรรูป การประกันคุณภาพ มาตรฐานและกฎหมายอาหาร รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยจึงมีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มีโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วยรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รายวิชาด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารและรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รวมทั้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยการฝึกงานหรือเรียนสหกิจศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์

รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม เกษตร และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังต้องการส่งเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ในด้านการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural communication)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
  2. พนักงานขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพอาหาร
  3. ผู้ตรวจสอบมาตรฐานอาหารทั้งในองค์กรของรัฐและเอกชน
  4. นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  5. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวเจ้าของธุรกิจ หรือที่ปรึกษาในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
  6. อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในองค์กรของรัฐและเอกชน
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)