วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

"มุ่งสร้างนักสถิติที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์และวิจัยเชิงสถิติเพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศและการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม"

ข้อมูลทั่วไป

การพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านสาธารณสุข การแพทย์ และอื่น ๆ สถิติจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่ช่วยในการวางแผน การควบคุมทางด้านนโยบายและการจัดการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านสถิติเพื่อสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมและสามารถใช้ทรัพยากร ภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านสถิติที่มีความรู้และความสามารถด้านสถิติเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

 รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. นักวิชาการทางสถิติ
  2. นักวิเคราะห์ข้อมูล
  3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  4. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
  5. ผู้ช่วยนักวิจัย
  6. โปรแกรมเมอร์
  7. ครู อาจารย์
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติ)