วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

"มุ่งหวังในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางชีวเคมี ที่มีขีดความสามารถรอบด้าน ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สามารถประกอบสัมมาอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบัณฑิตและประชากรที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและภูมิภาคอื่นๆของประเทศ"

ข้อมูลทั่วไป

เนื่องด้วยความรู้ทางชีวเคมีมีความเกี่ยวพันกับศาสตร์อื่นๆหลากหลายสาขาจึงเป็นหนึ่งในพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และกระบวนการต่างๆ ในการนำมาพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนทั้งในการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์และการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและพึ่งพาตัวเองได้

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งที่รายล้อมด้วยเขตพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจ นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งของหลักสูตรยังตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้หลักสูตรมีความพร้อมที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ และมีทักษะที่จำเป็นในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่รายล้อมมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ทางชีวเคมีเข้าไปอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่จบไปทำงานทางด้านชีวเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 80%

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการและนักวิจัยของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรืองานเอกชนที่ทำงานทางด้านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องสำอาง การวินิจฉัยทางการแพทย์ นักชีวสารสนเทศ และนักโภชนาการ รวมทั้งงานด้านการค้นคว้าและวิจัยเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุง งานด้านการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรและการประมง การวินิจฉัยทางการแพทย์ การหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นรากฐานงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป