ภาควิชาชีวเคมี

ชีวเคมี คือ ลักษณะและคุณสมบัติของชีวโมเลกุล
ชีวเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงของชีวโมเลกุล
ชีวเคมี คือ วิทยาการทางชีวภาพในระดับโมเลกุล

 

ภาควิชาชีวเคมี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี โดยมีปรัชญาที่จะสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความ สามารถเพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะในสาขาชีวเคมี โดยมีจุดเด่นของรายวิชาใน หลักสูตรคือ นิสิตจะได้เรียนรายวิชาชีวเคมีและหลากหลายวิชาเลือก ซึ่งเมื่อจบแล้ว ทำให้สามารถเลือกเรียนต่อได้หลากหลายสาขาวิชา และประกอบอาชีพได้หลากหลายเช่นกัน

คณาจารย์

รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
โทรศัพท์ภายใน : 3058 ต่อ 12
Email : klaokwan@buu.ac.th

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
โทรศัพท์ภายใน : 3058 ต่อ 14
Email : jittima@buu.ac.th

รศ.ดร.สมชาติ แม่นปืน
โทรศัพท์ภายใน : 3058 ต่อ 29
Email : somchart@buu.ac.th

ผศ.ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
โทรศัพท์ภายใน : 3058 ต่อ 30
Email : chatchaw@buu.ac.th

ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
โทรศัพท์ภายใน : 3058 ต่อ 15
Email : songklod@buu.ac.th

ผศ.ดร.ผาณตา เอี้ยวซิโป
โทรศัพท์ภายใน : 3058 ต่อ 28
Email : panata@buu.ac.th

ผศ.ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย
โทรศัพท์ภายใน : 3058 ต่อ 27
Email : pornpun.ar@buu.ac.th

ผศ.ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์
โทรศัพท์ภายใน : 3058 ต่อ 22
Email : pitak@buu.ac.th

ผศ.ดร.แวววลี โชคแสวงการ
โทรศัพท์ภายใน : 3058 ต่อ 13
Email : waeowalee@buu.ac.th

ผศ.ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ
โทรศัพท์ภายใน : 3058 ต่อ 16
Email : anuttara@buu.ac.th

อ.สุนทรต์ ชูลักษณ์
โทรศัพท์ภายใน : 3058 ต่อ 17
Email : sunthornc@buu.ac.th

เจ้าหน้าที่

น.ส.บุศดี แน่นหนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 0 3810 3058 ต่อ 19
Email : budsadee@buu.ac.th

นางปรีดาวรรณ พรงาม
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 0 3810 3058 กด 0
Email : preedawan@buu.ac.th

ผศ.ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี