ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ แม่นปืน
สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3058 ต่อ 29
อีเมล : somchart@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ