ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย
สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3058 ต่อ 27
อีเมล : pornpun.ar@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ