ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3058 ต่อ 14
อีเมล : jittima@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ