ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ
สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3058 ต่อ 16
อีเมล : anuttara@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ