ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3058 ต่อ 12
อีเมล : klaokwan@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ