ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์สุนทรต์ ชูลักษณ์
สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3058 ต่อ 17
อีเมล : sunthornc@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ