นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องมาเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือก ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการค่ายช้างเผือก วันที่ 29 พ.ย. 63
เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 63 เวลา 13:10 น.
ประกาศการให้ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน
เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 63 เวลา 11:05 น.
การบันทึกข้อมูลในระบบเสนอชื่อนักเรียน
เผยแพร่เมื่อ 27 ต.ค. 63 เวลา 00:00 น.