...
การเรียนการสอนที่เข้มข้นโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา และนิสิตได้ฝึกทำปฏิบัติการและทำวิจัยระหว่างเรียน
...
ชีวิตความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่สะดวกสบายด้วยสิ่งสนับสุนนการเรียนรู้ เช่น ทุนการศึกษา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ห้องสมุด ฯลฯ
...
เพิ่มโอกาสในการได้งานทำของบัณฑิต เนื่องจากเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ECC ที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม