สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

เลือกภาควิชาที่ท่านต้องการ

การเรียนการสอนที่เข้มข้นโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา และนิสิตได้ฝึกทำปฏิบัติการและทำวิจัยระหว่างเรียน

ชีวิตความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่สะดวกสบายด้วยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ทุนการศึกษา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ห้องสมุด ฯลฯ

เพิ่มโอกาสในการได้งานทำของบัณฑิต เนื่องจากเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ECC ที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม