ข่าวประชาสัมพันธ์

More :.

ผลงานนักเรียน

More:.

Scius Forum ครั้งที่ 11

เข้าร่วมนำเสนอผลงานร่วมกับพี่ๆ มหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบ Oral presentation และ รูปแบบ Poster presentation

รางวัลพิเศษการนำเสนอผลงานและรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น สาขาฟิสิกส์

โครงการพัฒนานักเรียนทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot Project)

การแข่งขัน Collaborative 3D Modeling for 3D Printing Challenge 2021

เข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS 2021)