ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

“ยึดมั่นจรรยา แกร่งกล้าวิชาการ เชี่ยวชาญสื่อสาร พัฒนางานนวัตกรรม”
Ethics Integrity
Academic Intelligence
Smart communication
Technology from Innovations
E-A-S-T
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภายใต้กรอบจรรยาวิชาชีพ เพื่อนำไปสรรสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ชุมชน
และทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง นำไปสู่ความมั่งคั่ง แบบยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่ง ที่เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของอาหาร เพื่อการแปรรูป/ เปลี่ยนวัตถุดิบอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งในการแปรรูป ต้องใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณ มาก รวมทั้งให้มีคุณภาพเป็นไปตามแนวทางของระบบการประกัน คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

คณาจารย์

ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
โทรศัพท์ภายใน : 3139
Email : niramolp@buu.ac.th

ผศ.ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์
Email : lalita.ch@buu.ac.th

ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
โทรศัพท์ภายใน : 3137
Email : wich@buu.ac.th

ผศ.ดร.ศนิ จิระสถิตย์
โทรศัพท์ภายใน : 3135
Email : sani@buu.ac.th

ผศ.ดร.สามารถ สายอุต
โทรศัพท์ภายใน : 3137
Email : samarts@buu.ac.th

ผศ.ดร.อรอง จักกะพาก จันทร์ประสาทสุข
โทรศัพท์ภายใน : 3139
Email : on_ong@buu.ac.th

อ.ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
โทรศัพท์ภายใน : 3139
Email : chularat@buu.ac.th

อ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ
Email : pakkawat.de@buu.ac.th

อ.ดร.สิริมา ชินสาร
โทรศัพท์ภายใน : 3137
Email : sirima@buu.ac.th

อ.ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
โทรศัพท์ภายใน : 3135
Email : anocha@buu.ac.th

เจ้าหน้าที่

น.ส.กนกวรรณ พูนดี
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3138
Email : kanokwanp@buu.ac.th

นายพิทยุตม์ ประทุมรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 3138
Email : phittayouth@go.buu.ac.th

น.ส.ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3138
Email : lalit@buu.ac.th

อ.ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร