ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
โทรศัพท์ : 0 3810 3137
อีเมล : samarts@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ