ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : lalita.ch@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ