ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.สิริมา ชินสาร
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
โทรศัพท์ : 0 3810 3137
อีเมล : sirima@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ