ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
โทรศัพท์ : 0 3810 3139
อีเมล : niramolp@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ