ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
โทรศัพท์ : 0 3810 3135
อีเมล : anocha@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ