ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิตย์
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
โทรศัพท์ : 0 3810 3135
อีเมล : sani@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ