ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
โทรศัพท์ : 0 3810 3137
อีเมล : wich@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ