ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จักกะพาก จันทร์ประสาทสุข
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
โทรศัพท์ : 0 3810 3139
อีเมล : on_ong@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ