ภาควิชาวาริชศาสตร์

วาริชศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้รอบทั้ง 4 สาขา ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเทคโนโลยีการประมง ชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางน้ำ สมุทรศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ รวมทั้งมลพิษและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยมุ่งเน้นสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งมีสมรรถนะทั้งด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กร และประเทศชาติต่อไป

 

ภาควิชาวาริชศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวาริชศาสตร์ โดยมีจุดเด่นของรายวิชาใน หลักสูตรคือ มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ในด้านการใช้ การจัดการ และ การอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบนิเวศน์ สมุทรศาสตร์และการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

คณาจารย์

รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
โทรศัพท์ภายใน : 3130
Email : nongnud@buu.ac.th

รศ.เผชิญโชค จินตเศรณี
โทรศัพท์ภายใน : 3094
Email : pachoenc@buu.ac.th

ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์
โทรศัพท์ภายใน : 3093
Email : jariyavadee@buu.ac.th

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี
โทรศัพท์ภายใน : 3023
Email : thanomsa@buu.ac.th

ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี
โทรศัพท์ภายใน : 3132
Email : narinratana@buu.ac.th

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
โทรศัพท์ภายใน : 3133,2287
Email : boonyara@buu.ac.th

ผศ.ดร.ประสาร อินทเจริญ
โทรศัพท์ภายใน : 3019
Email : prasarni@buu.ac.th

ผศ.ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
โทรศัพท์ภายใน : 3133
Email : patrawut@buu.ac.th

ผศ.ดร.วันศุกร์ เสนานาญ
โทรศัพท์ภายใน : 3093
Email : wansuk@buu.ac.th

ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
โทรศัพท์ภายใน : 3093
Email : sawamin@buu.ac.th

ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
โทรศัพท์ภายใน : 3020
Email : anukul@buu.ac.th

อ.ดร.วิชญา กันบัว
โทรศัพท์ภายใน : 3022
Email : vichaya@buu.ac.th

เจ้าหน้าที่

น.ส.เพ็ญศรี สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3092
Email : pensri@buu.ac.th

น.ส.มีลักษณ์ ชัยกิตติเจริญวุฒิ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3092
Email : meelak@go.buu.ac.th

นายสรนนท์ วัฒนพันธุ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3092
Email : soranon@buu.ac.th

นายเอกรัตน์ น้อยเพ็ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 3095
Email : akarat@buu.ac.th

ผศ.ดร.ประสาร อินทเจริญ
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ปูเสฉวนเปลี่ยนบ้าน
รายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติ | ช่อง Thai PBS

นักวิทยาศาสตร์ไทยไปสำรวจขั้วโลก
รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง | ช่อง 3 Family 13

หวั่นสตอร์ม จาก "พายุปาบึก"
รายการ ข่าวเย็นไทยรัฐ | ช่อง ไทยรัฐทีวี

รายการช่วยคิดช่วยทำ
รายการ ช่วยคิดช่วยทำ | ช่อง 3 / ช่อง 3 HD 33

ทะเลในใจ คิดถึงเมื่อไร...เสม็ดทุกที
รายการ Navigator | ช่อง 3 / ช่อง 3 HD 33