ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
สังกัด : ภาควิชาวาริชศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3133
อีเมล : patrawut@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ