ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์เผชิญโชค จินตเศรณี
สังกัด : ภาควิชาวาริชศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3094
อีเมล : pachoenc@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ