ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์
สังกัด : ภาควิชาวาริชศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3093
อีเมล : jariyavadee@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ