ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาร อินทเจริญ
สังกัด : ภาควิชาวาริชศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3019
อีเมล : prasarni@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ