ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี
สังกัด : ภาควิชาวาริชศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3023
อีเมล : thanomsa@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ