วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลทั่วไป

 

"มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต ที่มีศักยภาพสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีวาริชศาสตร์ ที่สามารถใช้และบูรณาการความรู้ด้านวาริชศาสตร์ รวมกับเทคโนโลยี บนพื้นฐานความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ พัฒนาทรัพยากรทางน้ำ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
 

          จากการที่มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญด้านการท่องเที่ยว ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งของ นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

รายละเอียดหลักสูตร

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

 1. มีความซื่อสัตย์ในการเสนอข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องตามหลักทางวิชาการ โดยไม่ลอกเลียนผลงานทางวิชาการ รวมถึงมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 2. อธิบายทฤษฎีและหลักการทางวาริชศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวาริชศาสตร์ได้
 3. สามารถนำความรู้ทางวาริชศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา วางแผนงานวิจัย และสามารถดำเนินงานวิจัย รวมถึงมีความคิดริเริ่มในพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมทางวาริชศาสตร์ได้
 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในสถานะผู้นำ และผู้ตามที่เหมาะสมได้
 5. สามารถสืบค้น คัดกรองข้อมูล แปรผล และสรุปผลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ


 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 • แผน ก แบบ ก 1                      36 หน่วยกิต
 • แผน ก แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต

 

 รูปแบบของหลักสูตร 

 • รูปแบบ:  หลักสูตรปริญญาโท
 • ภาษาที่ใช้: หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา: รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ดี
 • ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน): เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และเป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อุตสาหกรรมการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมควบคุมมลพิษ โดยช่วยเสนอแนะ ให้ความร่วมมือ และออกแบบกิจกรรมใน หลักสูตรที่สะท้อนความต้องการของหน่วยงาน หรือผู้ประกอบการ
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

 ระบบการจัดการศึกษา 

 • ระบบทวิภาคระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ไม่มีภาคฤดูร้อน

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักวิชาการประมง
 • นักวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • อาจารย์/ นักวิชาการในสถาบันการศึกษา
 • ที่ปรึกษาและ/หรือบุคลากรทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา
 • บุคลากรเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • บุคลากรในบริษัทที่ประกอบกิจการทางทะเลด้านต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมทางน้ำ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลเชิงบูรณาการ
 • อาชีพอิสระ
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวาริชศาสตร์และเทคโนโลยี)