ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
สังกัด : ภาควิชาวาริชศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3133,2287
อีเมล : boonyara@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ