ภาควิชาจุลชีววิทยา

ภาควิชาจุลชีววิทยา เปิดสอนทั้งหลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) และหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยาประยุกต์) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านจุลชีววิทยทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา  โดยจุดเด่นของรายวิชาใน หลักสูตร คือ มีรายวิชาที่ครอบคลุมหลายสาขาทั้งจุลชีววิทยาทั่วไป และจุลชีววิทยาประยุกต์  มีการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา  เน้นการปฏิบัติ ทำให้นิสิตมีทักษะในการปฏิบัติที่ดี มี ความอดทน และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังมีรายวิชาที่มีประโยชน์ ต่อการทำงานและการศึกษาต่อของบัณฑิต เช่น โครงงานทางจุลชีววิทยา ที่สอนให้นิสิตได้เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยและฝึกฝนทักษะปฏิบัติที่ถูกต้อง

คณาจารย์

รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
โทรศัพท์ภายใน : 3120
Email : subunti@buu.ac.th

ผศ.นิสา ไกรรักษ์
โทรศัพท์ภายใน : 3121
Email : nisa@buu.ac.th

ผศ.สุดสายชล หอมทอง
โทรศัพท์ภายใน : 3032
Email : sudsaich@buu.ac.th

ผศ.ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
โทรศัพท์ภายใน : 3121
Email : sudarat@buu.ac.th

ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
โทรศัพท์ภายใน : 3032
Email : anuthep@buu.ac.th

ผศ.ดร.อุมาพร ทาไธสง
โทรศัพท์ภายใน : 3044
Email : umaporn@buu.ac.th

อ.ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 3024
Email : patcharanan@buu.ac.th

อ.ดร.วิมลรัตน์ ปานเพ็ชร
Email : wimonrat.pa@buu.ac.th

อ.ดร.อภิรักษ์ วิเศษชาติ
Email : apirak.wi@buu.ac.th

อ.ปริยา ปะบุญเรือง
โทรศัพท์ภายใน : 3014
Email : pariya@go.buu.ac.th

อ.ปุญญิศา วัฒนะชัย
โทรศัพท์ภายใน : 3032
Email : punyisa@buu.ac.th

เจ้าหน้าที่

น.ส.เกศวลี อุดมเวช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3122
Email : katewalee@go.buu.ac.th

น.ส.ประภารัตน์ มณีรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 3031
Email : prapharut@go.buu.ac.th

นายพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 3031
Email : phongpanr@buu.ac.th

น.ส.วรนาฎ จงโยธา
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3031
Email : waranart@buu.ac.th

อ.ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา