ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3121
อีเมล : sudarat@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ