ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3121
อีเมล : nisa@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ