ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3014
อีเมล : pariya@go.buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ