ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ปุญญิศา วัฒนะชัย
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3032
อีเมล : punyisa@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ