ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ ปานเพ็ชร
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : wimonrat.pa@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ