ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3044
อีเมล : umaporn@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ