ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3024
อีเมล : patcharanan@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ