ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3032
อีเมล : sudsaich@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ