ผลงานนักเรียน

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

►ผลการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งแบบ Oral presentation และแบบ Poster presentation ร่วมเวทีเดียวกับพี่ๆ มหาวิทยาลัย โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

►ประเภท Oral presentation 2 รางวัล

ระดับดีมาก 1 รางวัล

ระดับดี 1 รางวัล

►ประเภท Poster presentation 3 รางวัล

ระดับดี 2 รางวัล

►Popular vote 1 รางวัล

ทั้งนี้ ทางโครงการ วมว. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนนักเรียนโครงการ วมว. มา ณ ที่นี้ด้วย